Công Ty Cổ Phần

 • RÚT CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Lợi ích của dịch vụ thành lập công ty trọn gói
 • Hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần, gồm 4 cổ đông, thành lập cách đây 6 năm. Số cổ phần của tôi chiếm 23%, nay vì mâu thuẫn cách điều hành công ty nên tôi muốn rút cổ phần để thành lập doanh nghiệp ở ngoài. Tôi muốn hỏi thủ tục rút cổ…

 • THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần ( bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi cổ đông sáng lập …) bao gồm: 1. Hồ sơ…


 • KHÁI NIỆM, HÌNH THỨC VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CỔ PHIẾU
 • IMG_4646
 •   1. Khái niệm Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Nguời…

 • RÚT CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Lợi ích của dịch vụ thành lập công ty trọn gói
 • Hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần, gồm 4 cổ đông, thành lập cách đây 6 năm. Số cổ phần của tôi chiếm 23%, nay vì mâu thuẫn cách điều hành công ty nên tôi muốn rút cổ phần để thành lập doanh nghiệp ở ngoài. Tôi muốn hỏi thủ tục rút cổ…

 • ĐIỀU KIỆN RÚT VỐN KHỎI CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Thành lập công ty giá rẻ tạ Kế toán Việt Mỹ
 • Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành: Điểm d khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của…

 • XÁC ĐỊNH MỨC TIỀN LƯƠNG TƯƠNG ỨNG VỚI PHẦN VỐN GÓP
 • IMG_3462
 • Điểm b, khoản 1, Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 quy định “Cổ đông có quyền nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; việc nhận cổ tức của cổ động mới chia theo số cổ phần và loại cổ phần mà cổ đông đó sở hữu, còn việc tính…

 • THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần ( bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi cổ đông sáng lập …) bao gồm: 1. Hồ sơ…

 • THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG KHI CỔ ĐÔNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
 • Dịch tư vấn thành lập công ty
 • Công ty cổ phần theo Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 được hiểu là doanh nghiệp, trong đó: a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế…

 • HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN CƠ SỞ TÁCH CÔNG TY
 • Dịch vụ thêm ngành nghề kinh doanh
 • Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia…