CÔNG TY LIÊN KẾT

Hiện nay, theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, có các loại hình doanh nghiệp như sau: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp nhà nước và không có điều khoản quy định trực tiếp về công ty liên kết. Tuy nhiên khái niệm về công ty liên kết được nhắc đến tại khoản đ, khoản I Điều 1 tại Điều lệ mẫu kèm theo Nghị định 19/2014/NĐ-CP quy định về ban hành điều lệ mẫu của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu như sau:

“đ) “Công ty liên kết” là doanh nghiệp mà Công ty nắm giữ cổ phần, vốn góp không chi phối theo quy định của pháp luật.

i) “Cổ phần không chi phối, vốn góp không chi phối của Công ty” tại doanh nghiệp khác là cổ phần hoặc mức vốn góp của Công ty chiếm từ 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp trở xuống.”

Theo đó công ty liên kết là doanh nghiệp mà một hoặc nhiều công ty, doanh nghiệp khác nắm giữ cổ phần hoặc vốn góp chiếm 50% trở xuống.

Hai người là chủ của doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH một thành viên thì có thể thành lập công ty liên kết với nhau (trong trường hợp chỉ có hai người tự đầu tư thành lập doanh nghiệp).

Hình thức của công ty liên kết nếu chỉ có công ty, doanh nghiệp của hai người góp vốn thành lập sẽ là Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Dịch vụ thành lập công ty nhanh với chi phí rẻ ở Việt Mỹ: hotline 04 6293 7700

Có thể bạn quan tâm