Công Ty TNHH

  • CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
  • Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ tại Việt Mỹ
  • * Các vấn đề pháp lý Khoản 1 Điều 53 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: ” Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên…


  • CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
  • Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ tại Việt Mỹ
  • * Các vấn đề pháp lý Khoản 1 Điều 53 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: ” Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên…

  • THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
  • image
  •     Thủ tục thành lập công ty TNHH nước ngoài tại Việt Nam: – Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan có thẩm quyền đối với các trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư. – Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư…