MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nếu sử dụng từ 30% số lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật ( theo quy định tại khoản 4, Nghị định 218/2013/NĐ-CP) và phải có số lao động bình quân trong năm từ 20 người trở lên. Quy định trên không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản. Và theo quy định tại diều 8, Thông tư 78/2014/TT-BTC thì:

“Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV bình quân trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp.

Thu nhập được miễn thuế quy định tại Khoản này không bao gồm thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Doanh nghiệp thuộc diện được miễn thuế quy định tại Khoản này là doanh nghiệp có số lao động bình quân trong năm ít nhất từ 20 người trở lên và không bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản.

Doanh nghiệp có thu nhập được miễn thuế theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật (bao gồm cả thương binh, bệnh binh) phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số lao động là người khuyết tật.

b) Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy phải có giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện của các cơ sở cai nghiện hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền liên quan.

c) Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nhiễm HIV phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số lao động là người nhiễm HIV” doanh nghiệp của anh phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận về số lao động là người khuyết tật.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp nhanh với chi phí rẻ ở Việt Mỹ

Hotline 04 6293 7700

 

Có thể bạn quan tâm