RỦI RO KHI GÓP VỐN KINH DOANH MÀ KHÔNG ĐỨNG TÊN TRÊN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Hỏi: Tôi và 1 người bạn bạn góp vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân. Thực chất cả 2 đều làm chủ nhưng tôi để bạn đứng tên làm giám đốc. Không biết điều này có vi phạm pháp luật không và tài sản góp vốn của tôi có được đảm bảo không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Việt Mỹ, chúng tôi xin phép được tư vấn như sau:

Căn cứ tại khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Tại Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

Theo đó, doanh nghiệp tư nhân chỉ do một cá nhân làm chủ, có toàn quyền quyết định về mọi hoạt động của doanh nghiệp cũng như phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Như vậy, hai bạn cùng góp vốn kinh doanh thành lập doanh nghiệp tư nhân do bạn của bạn làm giám đốc là trái với quy định của pháp luật.

Về tài sản góp vốn của bạn, theo quy định tại Điều 184 Luật doanh nghiệp quy định về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân:

“1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

2. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.”

Vốn của doanh nghiệp tư nhân là toàn bộ tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, tài sản góp vốn của bạn vào doanh nghiệp tư nhân là không được đảm bảo.

Để tài sản góp vốn của bạn được đảm bảo thì hai bạn có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ở Việt Mỹ: hotline 04 6293 7700

Có thể bạn quan tâm